Adatvédelmi Nyilatkozat

Az adatkezelés időtartama.

A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A regisztráció Ügyfél általi törlésére, valamint Szolgáltató általi törlésére bármikor, a Portál Szabályzatában rögzített esetben és módon kerülhet sor. A szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlen adatokat a rendszer - az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír - a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Portálon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

Egyéb rendelkezések.

A Szolgáltató rendszere az Ügyfelek aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Ügyfél által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Ügyfelet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

A Portál informatikus alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy az Ügyfél tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Portálon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Ügyfél előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Ügyfél a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.

Az adatkezelés jogalapja, célja és módja.

Az Ügyfél adatainak Szolgáltató által történő kezelésére az Ügyfél önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Ügyfél kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt, illetve rögzített személyes adatai felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény 5.§ (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. Az Ügyfél a hozzájárulást az egyes adatkezelések tekintetében a Portálon való regisztrációval, annak használatával, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg. A regisztráció során megadott adatok kezelésének célja a Szolgáltató és az Ügyfél közötti szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése. A szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlen adatok kezelésének célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, az Ügyfél jogainak védelme.

A Szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely, a fentiektől eltérő célból - így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az Ügyfélnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából - csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az Ügyfél hozzájárulása alapján kezelhet. A Szolgáltató ezen adatkezelést bármikor jogosult megtiltani.

Az adatkezelő az adatokat a Szabályzatban rögzített céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Az adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Ügyfél előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

A Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok pontosságáért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Ügyfél az e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Ügyfelet terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

E-mail címek felhasználása.

A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére. Az e-mail címek kezelése elsősorban az Ügyfél azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy a Portál Szabályzatának változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az Ügyfél részére. Az ilyen „értesítési listáról” nem lehet leiratkozni, ezen értesítéseket azonban a Szolgáltató nem használja reklámozási célra. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak az Ügyfél kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. Az Ügyfél bármikor leiratkozhat a hírlevélről a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.

A kezelt személyes adatok.

A regisztráció során az Ügyfélnek kötelezően meg kell adnia a következő adatokat:

  • Elérhetőségek
  • Cég neve
  • Keresztnév
  • Vezetéknév
  • Utca, házszám
  • Irányítószám
  • Település
  • Telefonszám
  • Számlázási adatok
  • Adószám

A szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlen adatok. Az Ügyfél bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Ügyfél külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá. A Szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében az Ügyfél számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználó élmény növelése érdekében. A cookie-t az Ügyfél képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával az Ügyfél tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

Ügyfél jogai és jogérvényesítési lehetőségek.

Az Ügyfél bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy zárolását. Egyes adatait az Ügyfél a Portálon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

Az Ügyfél kérelmére a Szolgáltató tájékoztatást ad az Ügyfél általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az Ügyfél a fenti a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: cím: info@aetrex.hu

Levelezési cím: STI KFT, 7633 Pécs, Endresz Gy. u. 2.

Amennyiben az Ügyfél a megrendelt áruk ellenértékét a Szolgáltató részére megfizette (banki átutalással, bank kártyás fizetés, utánvét ) a szerződés a Szolgáltató és az Ügyfél között létrejön.

Az Ügyfél bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.

Az Ügyfél az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat a Szolgáltató adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

Amennyiben az Ügyfél szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Portál használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Ügyféllel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

A szabályzat célja.

A jelen adatvédelmi és adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy rögzítse az STI Kft. (7633 Pécs, Endresz Gy. u.2.) (a továbbiakban: Szolgáltató) által működtetett aetrex.hu internetes oldalon (a továbbiakban: Portál) található tartalmak felhasználója (a továbbiakban: Ügyfél) által megadott, illetve vele kapcsolatban rögzített személyes adatok (a továbbiakban: adatok) védelmének és kezelésének szabályait.

Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás.

Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató, illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át. A Portál alapjául szolgáló informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszer-üzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe. A Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

A fentieken túl az Ügyfélre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Ügyfél hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Online fizetés

Tudomásul veszem, hogy az STI KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (7633 Pécs, Endresz György utca 2. ) adatkezelő által a(z) https://www.aetrex.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim  átadásra  kerülnek  az  OTP  Mobil  Kft.,  mint  adatfeldolgozó  részére.  Az adatkezelő  által  továbbított  adatok  köre  az  alábbi: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím, szállítási cím. Az  adatfeldolgozóáltal  végzett  adatfeldolgozási  tevékenység  jellege  és  célja  a SimplePay  Adatkezelési  tájékoztatóban,  az  alábbi  linken  tekinthető  meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff